Magyar Generatív Történeti Szintaxis

Kezdőlap

Az oldalról

Ezen az oldalon a Magyar Generatív Történeti Szintaxis című projektum eredményeit tesszük elérhetővé, amely 2009 és 2013 között zajlott az MTA Nyelvtudományi Intézetében az OTKA támogatásával (NK 78074).

A projektum fő kutatási célja a magyar nyelvtörténet generatív keretben való vizsgálata volt. Az elméleti kutatások számos, a magyar nyelv történetét érintő mondattani változást rekonstruáltak és írtak le. Kutatásaink elsősorban a mondatszerkezet kulcselemeinek, az ún. funkcionális projekcióknak a vizsgálatára összpontosultak, így foglalkoztunk az igeidők és az aspektus rendszerének, a mondatbevezetőknek, a névutók és határozóragok rendszerének, valamint a determinánsok rendszerének az átalakulásával. További fontos kutatási kérdés volt a fókuszpozíció és a kvantorpozíció kialakulásának mikéntje is. Elméleti kutatásaink eredményét számos konferencián és tanulmányban publikáltuk, amelyek elérhetőek a Projektum menüpont alatt.

A kutatások a magyar történeti mondattan egy átfogó leírását és elemzését eredményezték, melyet egy magyar és egy angol nyelvű tanulmánykötetben teszünk közzé (megjelenés alatt). Mivel a korábbi történeti nyelvleírások inkább a hangtani és alaktani változásokra helyezték a hangsúlyt, köteteink hiánypótlóak, és reményeink szerint a magyar mondattan történetének alapvető kézikönyveivé válnak.

A projektum másik fő célja, az elméleti kutatómunkát kiegészítendő, illetve azt támogatandó, egy nyilvános elektronikus annotált nyelvtörténeti adatbázis létrehozása volt. Létrehoztunk egy olyan korpuszt, amely tartalmazza az összes fennmaradt ómagyar kori (896–1526) és néhány középmagyar kori (1526–1772) szövegemléket. A feldolgozott anyag 47 kódexet, 24 rövidebb szövegemléket és 244 misszilist (elküldött levelet) foglal magában, vagyis mindösszesen 2,2 millió szövegszót. A teljes anyag betűhű szövege, valamint néhány nyelvemlék normalizált és morfológiailag elemzett változata elérhető a Szövegemlékek menüpont alatt, valamint kereshető a Keresés menüpont alatt. A korpusz felépítéséről és a korpuszépítés lépéseiről részletes leírás található a Korpusz menüpontban.