Hungarian Generative Diachronic Syntax

Main Page » Project

About the project

The project Hungarian Generative Diachronic Syntax was hosted by the Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences. It ran between April 1 2009 and August 31 2013, and was funded by the Hungarian Scientific Research Fund (OTKA No. 78074).

Research team

Principal investigator: É. Kiss Katalin
Researchers:
Júlia Bácskai-Atkári Andrea Kacskovics-Reményi Bálint Sass
Ágnes Bende-Farkas Gergely Kántor Eszter Simon
Sylvia Blaho Eszter Mihály Dániel Szeredi
Éva Dékány Iván Mittelholcz Johanna Szőke
Barbara Egedi Attila Novák Orsolya Tánczos
Judit Farkas Csaba Oravecz Ildikó Tóth
Mátyás Gerőcs Márta Peredy
Veronika Hegedűs Katalin Pólya

Publications and events

Events organized by the team

Syntactic Phenomena in the Jókai Codex
Workshop
February 4, 2010
RIL HAS

Presentations (in Hungarian):

 • Barbara Egedi: A határozott névelő. [The definite article]
 • Veronika Hegedűs: A névutós kifejezések. [Postpositional phrases]
 • Ildikó Tóth: A ragozott főnévi igenevek. [Inflected infinitives]
 • Sylvia Blaho, Bálint Sass, Eszter Simon: A készülő MGTSz adatbázis felépítése. [The architecture of the fledgling HGDS corpus]
 • Gergely Kántor: A feltételes mód és a felszólító mód használata. [The use of the conditional and the imperative mood]
 • Márta Peredy: Az ige-igekötő sorrend. [The order verb–prefix]
 • Katalin É. Kiss: A tagadás. [Negation]
HGDS Day
Presenting developments and results of the HGDS project
April 19, 2012
RIL HAS

Presentations (in Hungarian):

 • Eszter Simon: Korpuszépítés ómagyar kódexekből. [Corpus building from Old Hungarian codices]
 • Attila Novák: Ómagyar és középmagyar szövegek morfológiai elemzése és egyértelműsítése. [Morphological analysis and disambiguation of Old Hungarian and Middle Hungarian texts]
 • Katalin É. Kiss: A nyelvtörténeti korpusz szerepe az ősmagyar szintaxis rekonstrukciójában. [The role of the historical corpus in reconstructing Proto-Hungarian syntax]
 • Barbara Egedi: A főnévi csoport történetéből: újraelemzés a bal periférián. [From the history of the Noun Phrase: Reanalysis at the left periphery]
 • Veronika Hegedűs: Igekötők és más igemódosítók az ómagyarban. [Prefixes and other verb modifiers in Old Hungarian]
 • Júlia Bácskai-Atkári: A mellékmondatok bal perifériájának diakrón rendszere. [The diachronic system of the left periphery in subordinate clauses]
 • Edit Kádár: A nyelvjárási adatok szerepe a nyelvtörténeti kutatásokban – esettanulmány a suksükölés jelenségéről. [The role of dialectal data in historic linguistics – A case study of the -suk/-sük phenomenon]

Other, project-related presentations and manuscripts by team members

Szeged, Hungary
A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI. [Recent developments in historical linguistics VI]
October 14–15, 2009
Szeged (Department of Hungarian Linguistics, Department of Finno-Ugric Studies, Szeged University)

Presentations (in Hungarian):

 • Katalin É. Kiss: A Jókai-kódex tagadó szerkezetei. [Negative constructions in the Jókai Codex]
 • Barbara Egedi: Az ómagyar határozott névelő kialakulásának grammatikai vonatkozásai. [Grammatical aspects of the emergence of the Old Hungarian definite article]
 • Veronika Hegedűs: Névutós szerkezetek a korai ómagyar korban. [Postpositional phrases in Early Old Hungarian]
 • Márta Peredy: Az ige-igekötő sorrend a Jókai-kódexben. [The order verb–prefix in the Jókai Codex]
Szeged, Hungary
VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Sixth Conference on Hungarian Computational Linguistics]
December 3–4, 2009

Presentation (in Hungarian):

 • Csaba Oravecz, Bálint Sass, Eszter Simon: Gépi tanulási módszerek ómagyar kori szövegek normalizálására. [Machine learning methods in the normalization of Old Hungarian texts]
Kolozsvár – Cluj, Romania
A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei II. [Recent developments in Hungarian Linguistics II]
April 16–17, 2010
Cluj – Kolozsvár (Department of Hungarian and General Linguistics, Babeş-Bolyai University)

Presentations (in Hungarian):

 • Katalin É. Kiss: A sem szinkrón és diakrón szerepéről. [On the synchronic and diachronic role of sem ‘neither’]
 • Barbara Egedi: Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen. [Without an article, definitely. Steps along a Hungarian grammaticalisation path]
 • Veronika Hegedűs: Utána a névutós kifejezéseknek! (Régen és ma). [Going after postpositional phrases! (Today and of old)]
 • Márta Peredy: Aspektus és/vagy információs szerezet a magyarban. [Aspect and/or information structure in Hungarian]
Cambridge, UK
12th International Diachronic Generative Syntax Conference (DiGS XII.)
July 14–16, 2010

Presentations:

 • Katalin É. Kiss: A negative cycle in 12-15th century Hungarian. (presentation | manuscript)
 • Veronika Hegedűs: The grammaticalization of postpositions in Old Hungarian. (handout | manuscript)
 • Edith Kádár, Márta Peredy: Discourse orientedness and the lack of aspect – the role of verbal particles in Hungarian. (handout | presentation)
Lisbon, Portugal
ECAI 2010 Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities (LaTeCH 2010)
August 16, 2010

Presentation:

 • Csaba Oravecz, Bálint Sass, Eszter Simon: Semi-automatic Normalization of Old Hungarian Codices. (article)
Tallinn, Estonia
Emotions in and around Language
September 23–24, 2010

Presentation:

 • Márta Peredy: The syntactic expression of emotions in Hungarian from a diachronic point of view. (handout)
Berlin, Germany
6th International Contrastive Linguistics Conference
September 30–October 2, 2010

Presentation:

 • Ildikó Tóth: Hungarian Inflected Infinitives from Typological and Diachronic Perspective: From controlled pro to controlled PRO. (handout)
Piliscsaba, Hungary
Nyelvelmélet és diakrónia [Linguistic Theory and Diachrony]
November 16–17, 2010
Piliscsaba (Department of Theoretical Linguistics, Pázmány Péter Catholic University)

Presentations (in Hungarian):

 • Katalin É. Kiss: Az ősmagyar SOV-től az ómagyar (TQF)VSO-ig. [From Proto-Hungarian SOV to Old Hungarian (TQF) VSO]
 • Júlia Bácskai-Atkári: A komparatív operátor esete a mondatbevezetővel. [The affair of the comparative operator with the complementiser]
 • Barbara Egedi: A magyar mutató névmási módosító és a birtokos szerkezet történeti vizsgálata. [The diachronic analysis of Old Hungarian pronominal modifiers and possessor constructions]
 • Mátyás Gerőcs: Aspektus és igekötő. A mondat belső időszerkezete a kései ómagyarban. [Aspect and prefixation. The internal temporal structure of sentences in late Old Hungarian]
 • Katalin Gugán: A nyelvtörténet vargabetűi: a tagadás és a tagadás szerinti egyeztetés története az ugor nyelvekben. [Twists and turns in language history: the history of negation and negative concord in Ugric languages]
 • Veronika Hegedűs: Ómagyar anaforák és a nyelvelmélet. [Anaphora in Old Hungarian and linguistic theory]
 • Gergely Kántor: A feltételes mód és a felszólító mód használata a kései ómagyarban. [The use of the conditional and the imperative mood in late Old Hungarian]
 • Ildikó Tóth: A -t képzős igeneves szerkezet használata az ómagyarban. [The use of constructions with -t participles in Old Hungarian]
Moscow, Russia
Moscow Syntax and Semantics 2
April 22–24, 2011

Presentation:

 • Júlia Bácskai-Atkári – Gergely Kántor: Elliptical Comparatives Revisited. (handout | manuscript)
Pavia, Italy
Gradualness in change and its relation to synchronic variation and use
May 30–31, 2011

Presentation:

 • Barbara Egedi: Grammatical encoding of referentiality in the history of Hungarian. (handout | manuscript)
Munich, Germany
15. LIPP-Symposium "Sprachwandel"
July 13–15, 2011

Presentation:

 • Júlia Bácskai-Atkári: The History of Hungarian Complex Complementisers. (handout | manuscript)
Lund, Sweden
10th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH10)
August 25–28, 2011

Presentation:

 • Júlia Bácskai-Atkári: Reanalysis in Hungarian Comparative Subclauses. (handout | manuscript)
Philadelphia, USA
The 13th Diachronic Generative Syntax Conference (DIGS XIII)
June 2–5, 2011

Presentation:

 • Katalin É. Kiss: From proto-Hungarian SOV to Old Hungarian Top Foc V X*. (manuscript)
Osaka, Japan
20th International Congress on Historical Linguistics
July 25–30, 2011

Presentation:

 • Katalin É. Kiss: Null pronominal objects in Hungarian: a case of exaptation. (manuscript)
Budapest, Hungary
PhD Programme in Linguistics, Eötvös Loránd University: 7. Félúton (Halfway) conference
October 6–7, 2011

Presentation (in Hungarian):

 • Júlia Bácskai-Atkári: A magyar összetett kötőszók történetéhez. [Addenda to the history of complex conjunctions in Hungarian]
Szeged, Hungary
VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia [Eighth Conference on Hungarian Computational Linguistics]
2011. december 1-2.

Presentation (in Hungarian):

 • Eszter Simon, Bálint Sass, Iván Mittelholcz: Korpuszépítés ómagyar kódexekből. [Corpus building from Old Hungarian codices]
Oxford, UK
Worcester College: Synchrony and Diachrony. Variation and Change in Language History
March 16–17, 2012

Presentations:

 • Júlia Bácskai-Atkári: On the Diachronic Development of a Hungarian Declarative Complementiser. (handout)
 • Barbara Egedi: Variation and change in the left periphery of the Hungarian noun phrase. (handout)
 • Vera Hegedűs: Reflexive pronouns in Hungarian PPs: synchronic variation and diachronic change. (handout)
Szeged, Hungary
A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. [Recent Developments in Diachronic Linguistics VII]
March 29–30, 2012

Presentation (in Hungarian):

 • Barbara Egedi: Egy fejezet a magyar strukturális fókusz történetéből. [A chapter in the history of structural focus in Hungarian]
 • Katalin É. Kiss: Tárgyas ragozás és rejtett tárgyi névmás. [Differential object–verb agreement and a covert object pronoun]
 • Veronika Hegedűs: Az igekötős igék szintaxisa és az ómagyar szórend. [The syntax of prefixed verbs and word order in Old Hungarian]
Oslo, Norway
Exploring Ancient Languages through Corpora
June 14–17, 2012

Presentations:

 • Barbara Egedi & Eszter Simon: Gradual expansion in the use of the definite article. Checking a theory against the Old Hungarian Corpus. (handout | presentation)
 • Katalin É. Kiss: The role of historical corpora in the reconstruction of proto-syntax (presentation)
Lisbon, Portugal
14th Diachronic Generative Syntax Conference (DIGS XIV)
July 4–6, 2012

Presentations:

 • Júlia Bácskai-Atkári: The relative cycle in Hungarian declaratives (handout)
 • Barbara Egedi: A story about the left periphery. The functional extension of the Hungarian noun phrase (handout)
 • Vera Hegedűs: Particle-verb order in Old Hungarian and complex predicates (handout)
Edinburgh, UK
New Reflections on Grammaticalization V.
July 16–19, 2012

Presentation:

 • Katalin É. Kiss: The grammaticalization of an obsolete syntactic rule as a PF operation
Piliscsaba, Hungary
Second Central European Conference in Linguistics for postgraduate Students (CECIL’S 2)
August 24–25, 2012

Presentation:

 • Júlia Bácskai-Atkári: The Diachronic System of the Left Periphery of Subordinate Clauses in Hungarian (handout | manuscript)
Piliscsaba, Hungary
Nyelvelmélet és kontaktológia [Linguistic Theory and Contactology]
November 13–14, 2012

Presentations (in Hungarian):

 • Barbara Egedi: Jó magyar-e az ómagyar? A latin forrásszövegek hatása az ómagyar szintaktikai jelenségekre. [Is Old Hungarian correct Hungarian? The impact of Latin sources on Old Hungarian syntactic phenomena]
 • Katalin É. Kiss: Az ótörök-ősmagyar kontaktus nyomai az ómagyar igeidőrendszerben és a birtokos szerkezetben. [Traces of Old Turkic–Proto-Hungarian contacts in the tense system and the possessive construction in Old Hungarian]
Paris, France
RALFe conference
November 29–30, 2012
Université Paris 8.

Presentation:

 • Katalin É. Kiss: Differential object-verb agreement and information structure (handout)
Olomouc, Czech Republic
Olomouc Linguistics Colloquium
June 7, 2013
 • Éva Dékány: Obligatorily possessed gerunds in Old Hungarian. (handout)
Ottawa, Canada
15th Diachronic Generative Syntax
July 2013
 • Katalin É. Kiss: The rise and fall of Hungarian complex tenses. (handout)
Piliscsaba, Hungary
11th International Conference on the Structure of Hungarian
August 29-31, 2013
 • Éva Dékány: The structure of Old Hungarian -t gerunds. (handout)
 • Barbara Egedi: Plural agreement within possessive constructions in three varieties of Hungarian. (handout)
Piliscsaba/Budapest, Hungary
Nyelvelmélet és diakrónia 2. [Linguistic Theory and Diachrony 2]
November 19-20, 2013
Presentations (in Hungarian):
 • Éva Dékány, Eszter Simon: Az ómagyar -va/ve és -ván/vén igenevek használata véges igeként. [Using the Old Hungarian participles -va/ve and -ván/vén as finite verbs.]
 • Barbara Egedi: Egy többfogásos határozottsági ciklus – magyarosan. [A full-course definiteness cycle – in Hungarian style.]
 • Vera Hegedűs: A P-ciklus a magyarban. [The P-cycle in the Hungarian language.]
Szeged, Hungary
A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII. [Recent Developments in Diachronic Linguistics VIII]
April 3-4, 2014
Presentations (in Hungarian):
 • Éva Dékány: Az ómagyar gerundiumok alanyáról. [About the subject of the Old Hungarian gerunds]
 • Barbara Egedi: Változó struktúrák, versengő stratégiák: a középmagyar mutató névmási módosítók esete. [Altering structures, competing strategies: the case of Middle Hungarian demonstrative modifiers.]

Journal Articles

 • Júlia Bácskai-Atkári: On the Diachronic Development of a Hungarian Declarative Complementiser. Submitted to the Transactions of the Philological Society (manuscript)
 • Éva Dékány: Nem jöttem hínia az igazakat. Az ómagyar anti-egyeztetett főnévi igenevekről. [On Old Hungarian anti-agreeing infinitives.] Nyelvtudományi Közlemények [Transactions in Linguistics] 108 (2012), pages 219–252. (article)
 • Katalin É. Kiss: Null pronominal objects in Hungarian: A case of exaptation. Acta Linguistica Hafniensia: International Journal of Linguistics 44 (2013), pages 192-206. (manuscript)
 • É. Kiss, K. (2010): A magyar tárgyas és alanyi igeragozás kialakulásának szintaktikai hátteréről. [The syntactic background of the emergence of the Hungarian objective and subjective conjugations.] Nyelvtudományi Közlemények [Transactions in Linguistics] 107, pages 131-146. (article)
 • É. Kiss Katalin: From Proto-Hungarian SOV to Old Hungarian Top Foc V X*. Diachronica 30 (2013), pages 202-231.

Books

 • Katalin É. Kiss (ed.): The Evolution of Functional Left Peripheries in Hungarian Syntax. Oxford University Press, 2014. (link)
 • Katalin É. Kiss (ed.): Magyar generatív történeti mondattan. [Hungarian Generative Diachronic Syntax.] Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014. (link)
 • Katalin É. Kiss, Károly Gerstner, Attila Hegedűs: Kis magyar nyelvtörténet. Egyetemi jegyzet. [Short history of the Hungarian language: Lecture notes.] Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2013.

Book Chapters

 • Júlia Bácskai-Atkári: English Comparatives and Parameters. In: Mária Gósy, Attila Péteri (eds.): Studies: PhD Programme in Linguistics. Budapest, Eötvös Loránd University, 2012. pages 23–37. (manuscript)
 • Barbara Egedi: Grammatical encoding of referentiality in the history of Hungarian. In: Anna Giacolone Ramat, Caterina Mauri, Piera Molinelli (eds.): Synchrony and Diachrony: a Dynamic Interface. Studies in Language Companion. Amsterdam, John Benjamins, 2013. pages 367–390. (manuscript)
 • Eszter Simon, Bálint Sass: Nyelvtechnológia és kulturális örökség, avagy korpuszépítés ómagyar kódexekből. [Language technology and cultural heritage, or, corpus building from Old Hungarian codices] In: Gábor Prószéky, Tamás Váradi (eds.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok [Studies in General Linguistics] XXIV. Nyelvtechnológiai kutatások. [Research in Language Technology] Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012. pages 243–264.
 • Katalin É. Kiss: Az ótörök-ősmagyar kontaktus nyomai az ómagyar igeidőrendszerben és a birtokos szerkezetben. [Traces of Old Turkic–Proto-Hungarian contacts in the tense system and the possessive construction in Old Hungarian.] In: Klára Agyagási, Attila Hegedűs and Katalin É. Kiss (eds.): Nyelvelmélet és kontaktológia 2. [Linguistic Theory and Contactology 2.] Piliscsaba: PPKE BTK, 2013. pages 190-205.
 • Katalin É. Kiss, Attila Hegedűs (eds.): Nyelvelmélet és diakrónia. [Linguistic Theory and Diachrony.] Piliscsaba – Budapest: PPKE BTK – Szt. István Társulat, 2011. (book):
  • Katalin É. Kiss: Az ősmagyar SOV-től az ómagyar (TQF)VSO-ig. [From Proto-Hungarian SOV to Old Hungarian (TQF) VSO.] Ibid. 85-102.
  • Júlia Bácskai-Atkári: A komparatív operátor esete a mondatbevezetővel. [The affair of the comparative operator with the complementiser.] Ibid. 103-120.
  • Mátyás Gerőcs: Aspektus és igekötő. A mondat belső időszerkezete a kései ómagyarban. [Aspect and prefixation. The internal temporal structure of sentences in late Old Hungarian.] Ibid. 153-170.
  • Katalin Gugán: A nyelvtörténet vargabetűi: a tagadás és a tagadás szerinti egyeztetés története az ugor nyelvekben. [Twists and turns in language history: the history of negation and negative concord in Ugric languages] Ibid. 65-84.
  • Veronika Hegedűs: Ómagyar anaforák és a nyelvelmélet. [Anaphora in Old Hungarian and linguistic theory] Ibid. 179-190.
  • Ildikó Tóth: A -t képzős igeneves szerkezet használata az ómagyarban. [The use of constructions with -t participles in Old Hungarian.] Ibid. 121-132.

Other publications

 • Katalin É. Kiss: Differential object-verb agreement is (fossilized) topic-verb agreement. (manuscript)
 • Katalin É. Kiss: Milyen volt az ősmagyar mondatszerkezet? [How was the Proto-Hungarian sentence structure?] Inaugural presentation at the Hungarian Academy of Sciences, December 9, 2013
 • Eszter Simon: Keressen ómagyar szövegekben ön is! [You too can search Old Hungarian texts!] www.nyest.hu, 29 March 2010.